GDPR

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data
Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира
защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да
уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на обработващ лични данни по предоставяне на туристически услуги,
БГ СКАЙ ТУРС ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира
единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на
услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
БГ СКАЙ ТУРС ООД, с ЕИК 203080135

Тел: 0889 709801
e-mail: bgskytours@gmail.com
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни: dpo@bgskytours.com


Телефон: 052 500 241
Е-mail: dpo@bgskytours.com
Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от БГ СКАЙ
ТУРС ООД в качеството на администратор, както и за упражняване на правата Ви по
чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
За всички други въпроси от общ характер, МОЛЯ използвайте bgskytours@gmail.com
Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
  БГ СКАЙ ТУРС ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита
  на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
  27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
  обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Theme: Overlay by Kaira Варна 9000,Автогара -Варна, сектор 4
Всички самолетни билети